En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I Norge er 24 kransalgearter så langt kjent og de fleste av disse har helt spesifikke krav til voksested. De er følgelig svært følsomme for endringer i miljøet, og blant disse artene er i alt 21 plassert på Norsk Rødliste (2006). Noen av de mest truede artene vokser i kransalgesjøer på Hadeland. En miniutstilling om kalksjøer og kransalger kan besøkes på Hadeland Folkemuseum i hele sommer (foto: Anders Langangen).

En eksempelart å trekke fram er rødkrans og som i Norge kun er funnet i et lite antall kransalgesjøer på Hadeland samt i en lokalitet på Ringerike i Buskerud. Den anses derfor som en ansvarsart for Oppland. Denne kransalgearten er og i Norsk Rødliste (2006) gitt status Kritisk truet (CR) (høyeste grad av truethet).Fra akvariet under utstillingen på Hadeland Folkemuseum

Hadelandskommunene har og et ansvar for å bevare og sikre de særegne kransalgesjøene (en type kalksjøer) og som i stor grad domineres av kransalger og lite av annen vannvegetasjon. Det finnes relativt mange kransalgesjøer på Hadeland. Imidlertid er mange av disse i dag truet spesielt på grunn av økt tilførsel av næringsstoffer og det stilles en del oppmerksomhet omkring hvordan vi kan best bevare de som fortsatt er i sin opprinnelige tilstand.

Randsfjordmuseene har laget en miniutstilling om temaet kalksjøer og kransalger som i sommer står på Hadeland Folkemuseum. Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 er det en fagkveld hvor Anders Langangen vil holde et foredrag om temaet. Han er en av de få som har kartlagt utbredelse og tilstand for disse artene gjennom en årrekke. Gudbrand Johannessen fra landbrukskontoret for Hadeland vil delta med informasjon om lokale planer og forvaltningstiltak.