En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Randsfjordmuseene avd. Lands Museum åpner i år utstillingen "Biologisk mangfold i våtmark" for å markere at 2010 er FNs internasjonale naturmangfoldsår! Biologisk mangfold handler om den store mengden og variasjonen av organismer på Jorden. Oppmerksomhet omkring bevaring av biologisk mangfold er viktig fordi den alt for store menneskemengden forårsaker nå utryddelse av arter og ødeleggelse av økosystemer i et omfang som tidligere aldri har funnet sted. -Og våtmarkene er i særdeleshet sårbare og utsatte - også i våre nærområder!

Det norske Storting har fattet et vedtak om at tapet av biologisk mangfold skal STANSES innen 2010! Dette er et mål som hele befolkningen må gis informasjon om og er noe som alle må engasjere seg i. Dersom få eller ingen av oss velger å endre noe på vår leveform og adferd i det private såvel som i jobbsammenheng med konsekvenser for hvordan vi bruker og forvalter naturen – vil stadig flere elementer også i norsk natur forsvinne og gå tapt – for alltid! Norsk Rødliste 2006 forteller oss at 3800 norske arter er mer eller mindre truet innenfor Norges grenser! 

Som et bidrag til naturmangfoldsåret åpner Randsfjordmuseene en egen utstilling som er kalt ”Biologisk mangfold i våtmark” på avdelingen Lands museum på Dokka. Utstillingen skal stå ferdig i løpet av året.

Våtmarkene er noen av våre mest sårbare naturområder. Få andre naturområder er så lette å påføre skade gjennom forurensning, uttapping, gjenfylling, nedbygging etc. Våtmarkene er og svært artsrike naturområder med særpregede vegetasjonstyper og rike på ulike vannlevende dyr som fisk, snegler, muslinger og krepsdyr. Mange våtmarker er spesielt viktige områder for en rekke fuglearter.
Våtmarksutstillingen inneholder spesielt informasjon om våtmarkstypene myr, beverdam/eng, elv og delta.Fossekallen med vårfluelarve i nebbet – vår nasjonalfugl – kan bli rammet dersom vi fortsetter vannkraftutbyggingen i Norge med småkraftverk hvor små elver og fosser blir borte slik mange av de større elvene i hoveddaler nå ligger tørre eller oppstykket med demninger og kraftverk….
Må vårt helt unødvendig høye energiforbruk forbruke simpelthen all natur – slik at også fossekallen forsvinner?  Foto: Finn Audun Grøndahl
Beveren er den eneste som kan nydanne våtmarker! Slike dammer vil ha stor betydning for en rekke andre arter – som her kvinand med små unger.  Foto: Finn Audun Grøndahl