En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

De fleste funn av ullhåret mammut i Norge er gjort i Gudbrandsdalen. De øvrige funn er gjort i Gudbrandsdalens dreneringsområde. Funnene av ullhåret mammut representerer en viktig innfallsport til kunnskap om kvartærgeologi og klimahistorie gjennom siste istid og om landets tidlige vegetasjons- og faunahistorie. I denne sammenheng er det igangsatt et samarbeid mellom museene i Oppland, iNasjonalparker, Bergen Museum, Universitetet i Bergen og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det arrangeres et seminar onsdag 30. september i Fåvang om dette temaet.

Bakgrunn
Ullhåret mammut (Mammuthus primigenius) levde på de store sandurflatene som fylte store deler av dalbunnen i Gudbrandsdalen i en eller flere isfrie perioder tidlig under siste istid (Weichsel). Sandur er breelvavsetninger og vi finner mange slike rester i denne dalen avsatt før siste istidsmaksimum og som i dag er dekt av tykke morenemasser. Alderen på de norske mammutfunnene ut fra de dateringer som så langt har blitt gjennomført er alle eldre enn ca 50 000 år. Nye dateringsmetoder vil etterhvert kunne plassere disse funnene!Bildet viser den store støttannen som ble funnet i Myhre Grustak i 2008. Lengde målt til ca 70 cm (Foto: Finn A Grøndahl)

Avsetningene i Gudbrandsdalen inneholder et spennende "arkiv" om såvel glasiasjonsforløp og klimahistorie som vegetasjons- og faunahistorie. Det er nå et ønske om å utnytte dette "arkivet" og tilføre økt kunnskap om naturhistorien. I vår tid med klimaendringer som en av vår tids største utfordringer på jorden er kunnskap om klimahistorien svært viktig.

Åpent seminar

Tromsvang, Fåvang  Onsdag 30. september 2009, kl. 19.00 – 21.30

Program

Kl. 19.00 Velkommen til miniseminar
Ordfører Arnhild Baukhol, Ringebu kommune
Finn Audun Grøndahl, naturhistorisk nettverk for musea i Oppland / Randsfjordmuseene (seksjon for naturhistorie)

Kl. 19.10 Avsetninger i Gudbrandsdalen som avdekker nedisninger og varmere perioder under siste istid
v/ førsteamanuensis Mona Henriksen
Universitetet for miljø- og biovitenskap

  Kaffesalg i kafeen

Kl. 20.15 Istidsfaunaen i Norge
v/ Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer
Bergen Museum, Universitetet i Bergen

KL. 21.00 Om lokal formidling og aktivisering for skoleverket
v/ Daglig leder Morten Liebe, iNasjonalparker

Velkommen til en faglig kveld om naturhistorien i ditt eget nærområde.


Last ned program for seminar her: Program 2009