En artikkel fra Naturhistorisk nettverk for Oppland

Nye insektregistreringer i 2009
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Randsfjordmuseene har påbegynt et prosjekt finansiert av fylkesmannens miljøvernavdeling for å få utarbeidet artslister på utvalgte transekter i Dokkadeltaet naturreservat i 2009. Arbeidet vil i hovedsak skje gjennom innsamling og artsbestemmelse av entomolger fra Zoologisk Museum i Oslo. Samtidig har Zoologisk Museum påbegynt innsamling av insekter i et annet område i distriktet. Registreringer må til slik at vi i større grad får kunnskap om hvilke arter og artsgrupper som finnes i naturen. Dersom tapet av biologisk mangfold skal stanses eller bremses kraftig opp - må vi i det minste ha en viss oversikt over artsmangfoldet! Bildet til høyre er en maurløve registrert i Søndre land.

I Norge er totalt 3799 arter klassifisert som rødlistearter, og av disse er det i alt 1784 insektarter (47 %). Insektfaunaen utgjør også en stor del av hele artsmangfoldet i Norge med ca 21 000 registrerte arter av det totale antallet på ca 40 000 arter. Landets regjering har besluttet å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Dette målet forutsetter imidlertid at artsmangfoldet er godt dokumentert og beskrevet. Mange insektgrupper er derimot lite undersøkt og det må derfor være et klart mål at kartleggingen av insektfaunaen intensiveres.Lars Ove Hansen (t. h.) og Leif Aarvik i ferd med å rigge til et malaisetelt.

Prosjektets mål er å påbegynne utarbeidelse av en artsliste for insektfaunaen i Dokkadeltaet naturreservat basert på innsamling for artsbestemmelse. Dokkadeltaet naturreservat er ett av i alt 3 Ramsarområder i Oppland. Fylkesmannen i Oppland har ønske om å få større kunnskap om insektfaunaen i dette reservatet. Prosjektet blir rapportert til Fylkesmannen i Oppland.

Prosjektet deles inn i 3 hovedfaser med innsamling, preparering og artsbestemmelse og som gjennomføres også forhåpentligvis i 2010.

Innsamlingsmetodene vil i hovedsak være malaisetelt, manuell håving, lysfeller og fallfeller.