Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
 

Om nettverket

NATURHISTORISK NETTVERK HAR OPPHØRT Å EKSISTERE I DEN FORM SOM FRAMKOMMER NEDENUNDER FRA 2013. OPPLAND FYLKESKOMMUNE OG MUSEENE I OPPLAND HAR IKKE ØNSKET Å PRIORITERE ARBEIDET MED SLIKE NETTVERK INNTIL VIDERE. DENNE NETTSIDEN ER INNTIL VIDERE KUN EN INFORMASJONSSIDE FOR DEN NATURHISTORISKE VIRKSOMHETEN VED RANDSFJORDMUSEENE

Naturhistorisk Nettverk for Oppland ble opprettet i 2005 etter initiativ av Oppland fylkeskommune for å fremme etableringen av flere naturhistoriske formidlingstilbud og dokumentasjons- og forskningsprosjekter blant de konsoliderte museene i Oppland. Dette nettstedet er opprettet for å gjøre nettverkets virksomhet mer tilgjengelig for interesserte.


Deltakere i nettverket;

Valdresmusea AS
Mjøsmuseet AS
Randsfjordmuseene A/S
Gudbrandsdalsmusea A/S
Lillehammer Museum
Solobservatoriet på Harestua
iNasjonalparker

Mål
Naturhistorisk nettverk for Oppland har som hovedmål å fremme etableringen av flere naturhistoriske formidlingstilbud ved de konsoliderte museene i Oppland og samtidig informere utad om disse.

I tillegg vil nettverket arbeide aktivt for følgende;

Fremme nye dokumentasjons- og forskningsprosjekter innenfor naturhistorie i Oppland
Fungere som et kompetansegivende forum med seminarer, ekskursjoner og kurs
Fremme samarbeid om informasjon og utvikling av ulike formidlingstiltak (felles nettsted, utstillinger, naturstier, arrangementer, foredrag, publikasjoner etc)
Arbeide på sikt mot et felles naturhistorisk nettverk med Hedmark

Bakgrunn
Sentrale politiske føringer og med oppfølgende fylkesvise handlingsplaner har i lengre tid påpekt at naturhistorie skal prioriteres blant museene. Med dette følger Naturhistorisk nettverk i Oppland opp sentrale og fylkesvise målsetninger. Det gjengis her kortfattet utdrag fra ulike sentrale føringer og utredninger;

NOU 1996:7 om Museum – mangfald, minne, møtestad; Naturhistorisk kunnskap skal styrkes, og gi innhold til og kunnskap om begrepene biologisk mangfold, bærekraftig utvikling og økologisk samspill. Det påpekes tiltak innenfor naturhistorie innenfor hvert av landets fylker. Innen 2005 bør alle fylker ha et fast organisert opplegg for et naturhistorisk museumstilbud.

Stortingsmelding nr 22 (1999-2000) om Kjelder til kunnskap og oppleving viser til at museene er en velegnet arena for å vise sammenhenger i naturen, og sammenhenger mellom menneskelig aktivitet og landskapet. Det er nødvendig å styrke denne kompetansen, dersom museene skal kunne spille en utvidet rolle innenfor økologi og miljøvern.

Stortingsmelding nr 42 (2000-2001) om Biologisk mangfold, påpeker flere viktige utfordringer vedrørende naturhistorie; 1) Bedre integrering av naturhistorie i kulturhistoriske museer 2) Oppbygging av naturhistorisk samling og naturfaglig kompetanse 3) Bedret samarbeid mellom museene og miljøvernmyndighetene.

Handlingsprogram for musea i Oppland 2002 – 2005 vektlegger å følge opp de sentrale føringene med konsoliderte museer. Programmet har fulgt opp sentrale føringer med å etablere en konservator for dokumentasjonsfeltet naturhistorie innenfor programperioden (ved Lands Museum).

Organisering
Gjennom midler fra Oppland fylkeskommune har Randsfjordmuseene påtatt seg ansvaret for å drifte nettverket. Randsfjordmuseene er det eneste museet i Oppland som har fastsatt naturhistorie som et eget virksomhetsområde med tilhørende innsamling, bevaring, forskning og formidling. Randsfjordmuseene er allerede representert i styret for seksjonen blant naturhistoriske museer i Norges Museumsforbund, og som framstår som et nasjonalt nettverk.