Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
 

Prosjekter

Til høyre framkommer infobokser om ulike pågående prosjekter innenfor museene som deltar i nettverket. Dette varierer fra utviklingsprosjekter, dokumentasjonsprosjekter og forskningsprosjekter. Gjennom denne informasjonen skal alle interesserte få en rask og oversiktelig informasjon.

Det er et mål at vi i tillegg informerer om større eksterne forskningsprosjekter som til en hver tid foregår i Oppland og at informasjon og lenker framkommer her.


Istidsfaunaen i Gudbrandsdalen

Oppland er det viktigste fylket når det gjelder funn av ullhået mammut fra weichsel-istiden i Norge. År om annet gjøres nye funn av mammut og det er viktig at slike funn blir registrert og at selve funnene kan tilgjengeliggjøres for forskningen og dermed tilføre lanets faunahistorie ny kunnskap. Andre arter kan også dukke opp.


Les mer »

Skinn og skjelettmateriale av bjørn og ulv - bevaring og forskning

Gamle skinn og skjelettdeler av brunbjørn og ulv er viktig å ta vare på ut fra både natur- og kulturhistoriske verdier. Det er åpenbart at bruken av bjørne- og ulveskinn har hatt en utstrakt tradisjon på bygdene. Sledefellene er sydd og tillaget på en svært enhetlig måte som vitner om godt innarbeidede brukstradisjoner. Randsfjordmuseene ønsker sammen med andre museer og samarbeidspartnere å registrere slikt materiale og tilby rensing av gamle feller og skinn. Det er også nå igangsatt en DNA-analyse av primært bjørn på bakgrunn av dette historiske materialet.


Les mer »

Registrering smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland

Artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter gjennom dissekering av matter / gulpeboller fra primært perleugle i studieområder med ulik skoghistorie gir viktig innsyn i artenes utbredelsesmønstre.


Les mer »

Skuddpremieprosjektet
Analyse av skuddpremiestatistikk for perioden 1733-1845 gir innsyn i utbredelsesmønstre og populasjonsstørrelser for brunbjørn og ulv gjennom lang tid før artene gikk dramatisk tilbake.
Les mer »

Faunahistoriske funn og dateringer

Jord- og hulefunn av gevir og skjelettrester av ulike virveldyr er av største faunahistoriske interesse. Siden det meste av graving skjer med store gravemaskiner er det lite som oppdages. De fleste jordfunn er derfor av eldre dato og i en tid man brukte spade og hakke. De fleste slike jordfunn tilhører etteristiden og kan ha en betydelig alder - helt tilbake til nedsmeltningen av innlandsisen. Når funn av dyreskjeletter gjøres bør nærmeste naturhistoriske museum kontaktes!


Les mer »

Fiskeskjellarkiv
Fiskeskjell har i lang tid vært samlet inn i forbindelse med fiskeribiologiske undersøkelser i en rekke vann og vassdrag i hele Norge. I dag framstår slikt materiale som svært verdifullt blant annet fordi skjellene kan benyttes som kilde for ekstrahering av DNA. Randsfjordmuseene har etablert et eget fiskeskjellarkiv.
Les mer »

Fiskesamfunnet i Randsfjorden med vekt på røye, ørret og krøkle

Randsfjordmuseene arbeider for å økt kunnskap om spesielt røye, ørret og krøkle i Randsfjorden.


Les mer »