Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
 

Randsfjordsmuseene AS

Randsfjordmuseene AS er en felles administrativ enhet for Kittilbu Utmarksmuseum, Lands Museum, Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum.

Hadeland Bergverksmuseum
 


Det er per i dag en utstilling med 218 stuffer på Hadeland Bergverksmuseum. Utstillingen innbefatter fossiler, mineraler og bergarter fra Hadeland. Utstillingen blir i mellom supplert av nytt materiale fra Hadelandsregionen. Geologiutstillingen er kronologisk, og tar for seg jordens geologiske historie fra Prekambrium og frem til i dag. I utstillingen er det en egen seksjon for perm-mineraler funnet  på Grua. Hadeland Bergverksmuseum har mineraler fra Ole P. Wiens samling. Mineralene, sammen med historien om samleren Ole P. Wien, er i eget monter i stua på Hadeland Bergverksmuseum. Randsfjordmuseene har i tillegg overtatt de geologiske samlingene fra Oppland Skogskole. Det er i tillegg en stor geologisamling fordelt på magasinet, låven og stabburet på Hadeland Bergverksmuseum. Ved Bergverksmuseet arbeides det med registrering, systematisering, dessuten nye og større utstillinger på låven både innenfor bergverksdriften på Grua så vel som rene geologiske temaer. Dette er et prosjekt som vil gå over flere år.

Internettsider om mineraler og geologi på Grua, og Hadeland:
www.mindat.org
http://rogergrua.com/the%20grua%20mining%20district.pdf


Hadeland Folkemuseum

Natur- og kultursti


Lands Museum

Museet har en fast utstilling om biologisk mangfold i våtmark på låven i det nye tilbygget. Utstillingen forteller om 4 ulike typer våtmarker og om noen av de organismer som lever der. Det er årlig gjennomføring av undervisningsopplegg i samarbeid med grunnskole og videregående skole.

Elvemusling er del av det biologiske mangfoldet i våtmark og arten blir formidlet i utstillingen. Foto: Finn Audun Grøndahl

Kittilbu Utmarksmuseum

Museet forteller om kulturhistorien i Gausdal Vestfjell helt tilbake fra steinalderen og med et spesielt fokus på elgfangst, jernutvinning, setring, jakt og fiske.

Årlig arrangeres seteruke og jernutvinningsuke. I juli og august arrangeres tematurer, kåserier og det serveres seterlunsj med lokal mat på Volden seter som ligger i kulturstien. På museet er det økologisk kafè, utstilling og informasjon om Langsua Nasjonalpark og salg av souvenir.

 

Foto viser elg som passerer under vårtrekk åpning i sperregjerde og fangstgrop anlagt del av kultursti ved museet. Foto er fra film om elgens historie ved Dokkfløy etter de store arkeologiske undersøkelsene på slutten av 1980-tallet.

 

En nyig oppgradert (2011) kultursti fører deg gjennom et landskap preget av mange generasjoners bruk; fra jernalder med kullgroper og slagghauger til elgfangst systemer og  seterbruk. Stien starter ved museet og ender etter ca 1,5 km ved Dokkfløyvatnet. Underveis kan det rastes ved Skogskoia, som er åpen for alle.

En egen utstilling om Deisjøbjørnen ble åpnet i 2011. Museet arbeider med å utvikle informasjon i samarbeid med Gausdal kommune om den nye Langsua Nasjonalpark.
Formidlingstilbud:

I beverens rike
Ulv og bjørn - i fortid og nåtid