Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Publisering av de naturhistoriske samlinger
(Finn Audun Grøndahl)

Randsfjordmuseene har siden 2004 drevet en aktiv innsamling av naturhistorisk materiale. Et eget magasin for naturhistorisk materiale ble tatt i bruk i 2010 og i 2014 startet museet startet arbeidet med å gjøre samlingene kjent gjennom DigitaltMuseum. Omsider er museet i ferd med å gjøre samlingene kjent.

Randsfjordmuseene har som eneste museum i Oppland en aktiv innsamling og ivaretakelse av naturhistorisk materiale som del av sine samlinger. Innsamlingen prioriterer materiale fra Oppland og tilgrensende områder i andre fylker. De naturhistoriske samlinger er fordelt på geologisk, botanisk og zoologisk materiale. Geologisk materiale ble styrket i samlingene etter konsolideringen med Hadeland bergverksmuseum. De naturhistoriske samlinger er dels basert på gaver og overtakelse av samlinger fra både privat og offentlig hold, og dels basert på innsamling i museets regi. Digitalisering og publisering av de naturhistoriske samlinger i DigitaltMuseum kom i gang i 2014.

Foto viser Gunhild Hovind som fotograferer et garvet gaupeskinn som klargjøres for registrering i PRIMUS. I tillegg inngår dette individets kranium og underkjever.  

Et stort arbeid har vært gjennomført med de geologiske samlingene som har innebefattet sortering, etikettering og plassering i nye kasser.
 
 
Foto viser stuffer fra den geologiske samlingen.
 
Botanisk samling er i hovedsak begrenset til det omfangsrike herbariet etter prost Sigvard Nielsen (1844-1938), og dette herbariet har vært i år under arbeid med registering av arter, innlegging av syrefritt papir og frysebehandling. 
 
 
Foto viser André Kvernsveen som gjennomgår det hundre år gamle Nielsen-herbariet som omfatter et stort antall planter innsamlet fra hele Norge med opplysninger om sted og tid. 
 
 
 
 
Foto viser bekkekarse innsamlet i Melhus, Sør-Trøndelag i juni 1871 av Sigvard Nielsen.
 
For zoologisk materiale innkommer et antall fallvilt på ca. 20 stk. årlig i hovedsak fra privatpersoner, kommuner, fjellstyrer og SNO. I tillegg søker museet om overtakelse av skjelettmateriale fra store rovdyr (unntatt ulv) som blir skutt under skadefelling i Oppland. Museet foretar skinnlegging av fugl og pattedyr og skjelettering av stordelen av alle virveldyr. Skjelettering har blitt gjennomført i egen regi på museet ved hjelp av billekulturer og maserasjon (oppbløtning av vev i lunkent vann). Koking gjøres ikke av beinmateriale av hensyn til framtidig vitenskapelig anvendelse.  I hovedsak blir det tatt vevsprøver, chipping av alle skinn og gjennomført morfometriske målinger av alt konservert materiale. Den zoologiske samlingen er påbegynt publisering. 
 
Fiskeskjellarkivet er i hovedsak basert på lagring av skjell og øresteiner fra etterundersøkelser fra regulerte vassdrag i Oppland i regi av Fylkesmannen i Oppland samt noe annet innsamlet materiale i egen regi av museet. Museet ivaretar også funn av døde elvemuslinger fra elver i fylket fra Fylkesmannen i Oppland og SNO. 
 
 
Foto viser noen kranier og underkjever av brunbjørn og gaupe som tørkes før pakking i syrefrit papir. Skallene er fra 2012-2014 og er skutt i Oppland. 
 
 
 
Foto viser skjelettert grevling innsamlet fra Nordre Land kommune i 2008 pakket ferdig for magasinering i syrefritt papir. Skinn og vevsprøve inngår også for dette individet. Foto viser tydelig utfordringene mht fjerning av fett fra bein.
 
Botanisk og zoologisk materiale i magasin er sårbart og krever kontroll med temperatur og fuktighet som blir forsøkt å holdes så stabilt som mulig gjennom året. Spesielt sårbart er botaniske samlinger og insektsamlingene.
 
 
Foto viser deler av sommerfuglsamlingen overtatt fra Kai Myhr i 2008.
 

Foto viser litt av fuglesamlingen (ca. 200 monterte) opprinnelig fra Oppland Skogskolefra 1940-1960-tallet. Alle objekter med kjent opprinnelse blir nå publisert gjennom DigitaltMuseum.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum