Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Mot et toppår for smågnagere i 2014?
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Mens året 2012 var et bunnår for smågnagerne, har året 2013 vist økende bestander for flere arter. Mest tydelig økning har vist seg med markmus i lavereliggende områder og fjellmarkmus i høyereliggende områder. I deler av det sørøstlige Oppland har skoglemen vært relativt tallrik utover sommeren. Året 2014 kan gå mot et nytt toppår for smågnagerne.

Innsamling
Randsfjordmuseene har siden 2006 drevet dokumentasjon av spissmus- og smågnagerarter i Oppland gjennom analyse av spesielt uglers diett under hekketiden. Prosjektet har så langt resultert i artsbestemmelse av 5087 individer pattedyr som har vært byttedyr. Det er påvist totalt 20 pattedyrarter som byttedyr derav 4 spissmusarter, 2 lemenarter, 4 arter ekte mus, 1 hoppemusart, 5 stumpmusarter og 2 arter flaggermus. I tillegg inngår enkelte individer snømus og ekorn. Øvrige byttedyr er ikke artsbestemt (fugl, krypdyr, amfibier).  
 
I løpet av prosjektperioden 2006-2013 har det blitt innsamlet og foretatt luting av i alt 105 hekkematter fordelt på perleugle (Aegolius funerus), kattugle (Strix aluco), spurveugle (Glaucidium passerinum), haukugle (Surnia ulula) og tårnfalk (Falco tinnunculus).  Det er i tillegg innsamlet og lutet løse gulpeboller fra lappugle (Strix nebulosa), jordugle (Asio flammeus), haukugle, tårnfalk, myrhauk (Circus cyaneus) og fjellvåk (Buteo lagopus). I tillegg er det innsamlet og lutet ekskrementer fra yngleplass for mår (Martes martes). 
 
 
Haukugle fotografert i Lillehammer romjula 2013. Det har vært mange observasjoner av spesielt haukugle og jordugle også gjennom hekkesesongen i 2013. Foto: Finn A Grøndahl
 
Spesielt for 2013 har vært vellykket hekking av lappugle i Lillehammer kommune. Det gikk fram 2 unger og hvor det etter hekkeperioden ble innsamlet gulpeboller som resulterte i ca. 100 artsbestemte byttedyr.
 
Per 31.12.2013 er det artsbestemt 99 hekkematter hvorav 21 er fra overvintring for spurveugle, 40 er fra perleugle, 34 fra kattugle, 3 fra haukugle og 1 fra tårnfalk. Det gjenstår artsbestemmelse av 6 ferdig lutede matter fra kattugle (Gran kommune 2013). 
 
Artsbestemmelse av byttedyr
Dissekering har vært basert på lutemetode utviklet av Jan Obuch (med visse justeringer) og artsbestemmelse har vært basert på bestemmelsesnøkkel publisert i Fauna 3/99 og referansemateriale fra Norsk Zoologisk Forening. Luting og sortering er siste året foretatt av Finn A Grøndahl (FAG) mens artsbestemmelse er foretatt av FAG, Trond Øigarden og Jeroen van der Kooij (kvalitetssikring). 
Alt beinmateriale har blitt tatt vare på etter luting, i tillegg til kranie- og tannmateriale. Dette vil gjøre det mulig å finne flere byttedyrarter som ellers ikke vil la seg finne (for eksempel vånd). Dette vil også gjøre det mulig i andre prosjekter og sammenhenger å belyse byttedyrarter av fugl, reptiler og amfibier. 
 
Utvalgte arter med fordeling på kommuner
Smågnager- og spissmusarter er artsbestemt innenfor 12 kommuner i Oppland og 1 kommune i Hedmark. Spesielt er Hadeland- og Land-regionen relativt godt undersøkt i denne første prosjektperioden. 
 
Prosjektet har dokumentert knøttspissmus (Sorex minutissimus) i Gran kommune med funn fordelt på flere år. Samme art er også dokumentert gjennom prosjektet i Gausdal kommune. Det er ikke kjent at knøttspissmus tidligere er dokumentert i Gausdal. 
Det er tvil om taigaspissmus finnes i hekkematte fra Ringsaker. I prosjektperioden er ikke taigaspissmus dokumentert i Oppland.
 
Skoglemen (Myopus schisticolor) er dokumentert i prosjektet i Nordre Land, Lillehammer og Ringsaker kommuner.  
 
Av stumpmus er gråsidemus (Myodes rufocanus) dokumentert i Nordre Land og Gausdal kommuner.
 
Blant ekte mus er storskogmus (Apodemus flavicollis) i prosjektet dokumentert på Toten, Hadeland, Land og Ringsaker. Husmus (Mus musculus) er dokumentert i 2 Hadelandskommuner. 
 
Av hoppemus er bjørkemus (Sicista betulina) i prosjektet dokumentert i Lillehammer, Gausdal, Øyer og Nord-Fron. Det er ikke kjent at bjørkemus tidligere er dokumentert i Lillehammer og Nord-Fron kommuner.
 
Årene 2012-2013
Året 2012 var et markant bunnår med lite observasjoner av smågnagere etter at 2010 og spesielt 2011 var svært rike smågnagerår. Trolig har 2012 vært det mest utpregede bunnår i hele prosjektperioden. Dette var også tydelig med ingen registrerte hekkinger av perleugle innenfor kontaktnettet til prosjektet. På senhøsten og etter snøfall ble det gjort en del observasjoner av smågnagere på hogstflater.
 
Året 2013 viste et tydelig oppsving av smågnagere med observasjoner av spesielt mange hekkende par jordugle og tårnfalk. Det har også vært mange observasjoner av haukugle. Innenfor kontaktnett i NOF avd Oppland er det registrert 10 hekkinger av perleugle i hekkekasser i Oppland dette året og som må anses som et lavt antall (Even Dehli).  Utover sommeren ble det gjort mange observasjoner av døde skoglemen i Nordre land, Lillehammer og Ringsaker. Gjennomgang av byttedyr i 2013 viser at markmus/fjellmarkmus ble dokumentert som byttedyr i vesentlig større omfang (ca. 370 ind) enn klatremus (100 ind). Sommeren ble et usedvanlig rikt bærår spesielt av blåbær. På høsten er det meldt om observasjoner av mye lemen i fjellet. 
 
Tiden vil vise seg om året 2014 kan bli et merkbart nytt toppår for smågnagerne hvor også høyere bestandstettheter av klatremus i skoglandskapet og lemen i fjellet gjør seg gjeldende. 
 
Dokumentasjonsarbeidet har gjennom flere år vært støttet økonomisk av Fylkesmannen i Oppland.
 
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum