Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Mår flyttet inn på museet
(Finn Audun Grøndahl)

Vanligvis er det døde og utstoppede dyr som museene benytter i sin formidling. I sommer skulle det bli annerledes: en mårfamilie har bodd på loftet til ei hytte som Randsfjordmuseene disponerer. Det har bydd på innsyn i deler av mårens familieliv som ellers er oss lite tilgjengelig. Dette vil danne grunnlaget for en liten utstilling på Kittilbu Utmarksmuseum neste år.

Måren er en av de pattedyr som vi mennesker svært sjelden opplever på turer i skog og mark. En grunn til dette er at måren er nattaktiv og derfor er det oftest bare de karakteristiske sporene på snødekt mark som vitner om dens nattelige tilstedeværelse. Som regel er måren også sky og forsiktig.

En ganske unik mulighet til å studere denne spennende arten er når den flytter inn i menneskenes bygninger. Sannsynligvis oppstår en slik innflytting på grunn av få naturlige "husrom" inne i barskogen som er dens viktigste leveområde. I skogfattige Danmark har mårens nære slektning, steinmåren, gjort menneskenes bygninger til sitt mest vanlige sted for fødsel og oppfostring av unger. Dersom hytter som sjelden brukes ligger tett inn mot skogen kan de lettere oppfattes av måren som en del av landskapet og de kan tas i bruk dersom inngangsmuligheter finnes. Svartspetten er husbyggeren som måren drar fordeler av. Svartspetten hakker ut nye ynglerom i store blant annet osper og furuer og måren tar i bruk slike gamle ynglerom deretter til å dekke sine egne ynglebehov. Svartspetten viser og en interesse for å hakke seg inn i hyttevegger og således åpner den veien for måren inn på hytteloft.

 

Mårhunnen utenfor hytta og smaker på utlagt honning

I løpet av sommeren 2012 har mårens adferd og vaner blitt iakttatt både på film og lydband. Til neste års sesong på Kittilbu Utmarksmuseum vil "Mårhild" og ungenes hennes formidles. Kanskje vil hun også selv finne veien tilbake selv også neste år med et nytt ungekull.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum