Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Fagkveld om siste istid
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I Gudbrandsdalen finnes mange og store bevarte løsmasser avsatt i tiden før siste istids maksimum. Avsetningene som er delvis blottet i dag - inneholder sporadiske rester av plante- og dyreliv. En ny fagkveld på Fåvang 20. mars vil sette fokus på Gudbrandsdalen og disse gamle avsetningene i forhold til økt kunnskap om siste istid. Fagkvelden er den tredje i rekken som avholdes i regi av prosjekt Mammutdalen.

Fagkvelden tirsdag 20. mars er åpen for alle interesserte. Stedet er Kvitfjelltunet, 2. etasje.

Program:

18.30 Velkommen til fagkveld
Informasjon fra prosjekt MAMMUTDALEN med vekt på forskning, aktiviteter formidling og planer framover


19.00 Kvartærgeologi:
Siste istids isavsmelting – når, hvordan og betydningen for sedimentfordeling og bosetning
v/ førsteamanuensis Mona Henriksen, Universitetet for miljø og biovitenskap

19.30 Vegetasjonshistorie:
Vegetasjons- og klimautviklingen på Dovre under og etter siste istids isavsmelting basert på pollen-analyse i tre høytliggende fjellvann.
v/førsteamanuensis Aage Paus, Universitetet i Bergen

20.00 Kaffe

20.30 Kulturhistorie:
Neandertalerne – et spørsmål om deres intelligens.
v/ Linda Amos, Universitetet i Bergen


Her er litt om foredragsholderne:

Mona Henriksen er kvartærgeolog og har i hovedsak arbeidet med glasial stratigrafi i nordlige Russland og Sibir sammen med forskere fra Universitetet i Bergen og fra russiske institusjoner. Hovedfokuset har vært å rekonstruere og tidfeste endringer i det fysiske naturmiljøet de siste 200.000 år. I de siste årene har hun spesielt jobbet med samspillet mellom det store Karahav-isdekket og lokale isbreer i Polar Uralfjellene, i tillegg til studier av isavsmeltingen og isdynamikk både på Svalbard og i Norge.
 
Aage Paus er botaniker og har arbeidet i en årrekke med å avdekke
vegetasjons- og klima-historien både i Norge og andre europeiske land. De siste årene har forskningsfeltet hans omfattet de nordlige fjellområdene i Sør-Norge der fokus har vært å kartlegge den tidlige vegetasjons-etableringen under den siste istids isavsmelting og de første skogfasene av etteristiden. Innsamling og analyse av blant annet pollen og makrofossiler fra myrer, gamle sedimenter og bunnen av innsjøer er viktige kilder til ny kunnskap. I høyereliggende myrer og vann kan og funn av gamle furustokker kaste nytt lys på nedsmeltningsforløp og etableringen av vegetasjon og dyreliv. I sitt foredrag vil Paus rette søkelys til hvordan interesserte personer lokalt kan delta i forhold til forskningen.

Linda Amos har nylig avlagt mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Bergen. I skrivende stund jobber hun med forberedelsene til en Ph.D. i samme emne. Hennes faglige engasjement har blant annet brakt henne til utgravingene i Blombos Cave, Sør Afrika, og som er en viktig bosetting i debatten om opprinnelsen til det moderne mennesket («origin of modern human behaviour»). Hennes hovedarbeidsfelt er likevel våre slektninger neandertalerne og de ulike spørsmål knyttet til deres intelligens. Dette fagområdet kalles gjerne kognitiv arkeologi.


Hva er prosjekt MAMMUTDALEN?

Prosjektet er et samarbeid mellom Gudbrandsdalsmusea, stiftelsen iNasjonalparker, nettverk for naturhistorie for musea i Oppland (Randsfjordmuseene), lokale krefter, Universitetet i Bergen og Universitetet for miljø- og biofag.

Gudbrandsdalen - et unikt naturhistorisk arkiv!
Her finnes mange og store bevarte løsmasser avsatt i tiden før siste istids maksimum. Avsetningene som er delvis blottet i dag - inneholder sporadiske rester av plante- og dyreliv. De fleste av norske mammutfunn er gjort i Gudbrandsdalen (og dens sidedaler), mens de øvrige er funnet i dens dreneringsområde.

Vi ønsker å bruke arkivet aktivt!
Geologiske undersøkelser; lagdeling i avsetningene, identifisere varmere perioder (interstadialer) under siste istid
Aktiv leting etter vegetasjons- og faunarester
Datering av vegetasjons- og faunafunn
Datering av avsetninger
Andre kjemiske analyser (isotopanalyser) av beinfunn
Undervisningsopplegg for grunnskole og videregående skole
Seminarer, fagsamlinger, formidling og enkle publikasjoner

Hva vil vi?
Bidra til økt kunnskap, interesse og verdiskapning knyttet til klimahistorie under siste istid (nedisningsperioder og interstadialer) og vegetasjons- og faunahistorie – i Sørøst-Norge med grunnlag i funn fra Gudbrandsdalen.


 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum