Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Fagsamling på Maihaugen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Naturhistorisk nettverk inviterer til ny fagsamling, denne gang lokalisert til Maihaugen, Lillehammer Museum torsdag 26. januar 2012. Fagsamlingen vektlegger denne gang bruk av historiske kilder og innsamling av biologisk materiale som viktige referanser om naturtilstanden. Det blir og gitt informasjon om norske ansvarsarter og utvalgte naturtyper med vekt på utbredelse og forekomst i Oppland. Gamle slåttemyrer er ett tema (se foto).

Program:

Torsdag 26. Januar 2012
kl. 10.30 – 15.00
Maihaugen, Lillehammer Museum  ( i undervisningsrommet bak butikken i inngangspartiet)

10.30 Velkommen til fagsamling
Før lunsj presenteres to foredrag som fokuserer på bruk av historiske kilder og innsamling av biologisk materiale som viktige referanser om naturtilstanden for ettertiden:

10.40 Eventyrlig natur – om naturforskeren, forstmannen og folkeopplyseren Peter Christen Asbjørnsen – 200 år etter hans fødsel                                                                                                                                                 
Arild Hagen, forskningsjournalist, naturfotograf og forfatter
I januar 2012 er det 200 år siden Peter Christen Asbjørnsen, naturforskeren, forstmannen og folkeopplyseren, ble født (15. januar 1812).
Hans arbeider med eventyrene sammen med Jørgen Moe er godt kjent. Det er mindre kjent at Asbjørnsen gjorde undersøkelser av marin bunndyrfauna og oppdaget blant annet en stor sjøstjerneart, helt ukjent for vitenskapen på 400 meters dyp i Hardangerfjorden. Asbjørnsen skrev et stort bokverk bestående av hele 6 bind med over 2000 sider; "Naturhistorie for ungdommen". For nåtidig naturforvaltning er informasjon om naturforholdene tilbake i tid viktig og av stor verdi. Asbjørnsen reiste til Tyskland og utdannet seg der til forstmester, og som ble hans egentlige yrke gjennom mange år. Drøyt ett år etter Darwins utgivelse av boken om artenes opprinnelse, ble denne boken første gang presentert i Norge av Asbjørnsen. Det skulle gå nesten 30 år før boken kom i norsk oversettelse! Vi får høre mer om Asbjørnsens naturhistoriske virksomhet.11.20 Hunderørreten og teinlagsfisket – en spennende natur- og kulturhistorie fra Fåberg                                                
Per Aass, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo
Hunderørretstammen er Norges mest storvokste ørretstamme. Den ble beskattet på sin gytevandring i nedre del av Gudbrandsdalslågen med store faststående redskap – en fangstmetode med en opprinnelse sannsynligvis langt tilbake i førhistorisk tid. I dag er fisket for lengst avsluttet men innsamling av informasjon før og etter utbyggingen av Hunderfossen har sikret mye kunnskap om både fisket og fisken. Vi får høre mer først og fremst om det tradisjonsrike og ganske unike teinelagsfisket.

12.00 Lunsj
Etter lunsj blir det gitt informasjon om prosjekter og formidlingstiltak:

13.00 Ansvarsarter og utvalgte naturtyper i Oppland – et samarbeid om formidling hos museene?
Presentasjon av noen ansvarsarter og utvalgte naturtyper; elvemusling, storsalamander, dragehode, huldrestry, slåttemyr, slåttemark og kransalgesjø                                                                                                                                              Geir Høitomt, Kistefos Skogtjenester
En norsk ansvarsart er en art som har en vesentlig andel av sin naturlige utbredelse i Norge eller med genetiske særtrekk i Norge. Prioritering av slike arter kan være et viktig tiltak for å stanse tapet av biologisk mangfold. Hvilke ansvarsarter finnes i våre nære omgivelser? Den nye naturmangfoldloven åpner nå for å velge ut naturtyper som er viktige for prioriterte arter og som Norge har et særlig ansvar for.

Kort om framdrift og organisering av et prosjektsamarbeid om formidling                                                                                       
Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene
Biologisk mangfold handler om variasjonen av livet på Jorda. Norge har sammen med en rekke andre nasjoner, igangsatt en rekke tiltak for å stanse (i stor grad det menneskeskapte) tapet av dette mangfoldet. Vårt nettverk har fått tildelt ressurser fra Direktoratet for naturforvaltning for å planlegge formidling av prioriterte arter og naturtyper i Oppland.  

Spørsmål og diskusjon

14.00 Informasjon fra deltakerne i nettverket
Det er en fast innarbeidet del at deltakerne i nettverket informerer kort om aktuelle naturhistoriske virksomheter og ulike tiltak som er under planlegging eller er nylig startet opp. Det vil og bli gitt kort informasjon fra seksjonen for naturhistorie i Norges Museumsforbund. 

Spørsmål og diskusjon

15.00 Avslutning og oppsummering

Deltakelse på arrangementet er gratis (med et forbehold om betaling av lunsj av den enkelte).
Invitasjon sendes og til Stiftelsen iNasjonalparker, Solobservatoriet på Harestua, Villreinsenteret på Hjerkinn og Norsk Skogmuseum.
Påmelding innen mandag 23. januar til fag@randsfjordmuseene.no

Vel møtt!


 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum