Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  En brunbjørns liv i Sør-Norge
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Deisjøbjørnen var en av få bjørner i Norge som oppnådde å leve i mange år. Den ble 18 år gammel og hvorav de fleste av disse årene ble levd i traktene fra Telemark og Agder i sør og Gausdal og Valdresbygdene i nord. Den ble skutt i Gausdal i 2008 og det er utarbeidet en liten utstilling om dette individet, på Kittilbu Utmarksmuseum.

Denne historien begynner i Sverige høyst sannsynlig forsommeren i 1990. På denne årstiden er brunbjørnen i brunst og ei binne blir parret av en eller flere hanner. Hun blir drektig og føder en hann som senere i sin tidlige ungdom, vandrer over på norsk side og blir her fram til sin død 18 år senere.
I Norge fikk den navnet ”Deisjøbamsen” og her er litt av dens livshistorie samlet mellom to permer. 

Det som skiller denne historien fra mange andre brunbjørners historie i Norge er at den rakk å leve overraskende mange år i Sør-Norge. Her vandret den omkring i traktene hvor talløse bjørner før den har vandret siden de første vandret inn. Den fant hiplasser i samme områder hvor gamle hi er kjente.
Deisjøbamsen var sky og forsiktig. Dette er gjerne noe som følger voksne hannbjørner. Kanskje derfor våget den seg heller aldri tilbake den veien den kom – tilbake til Sverige hvor binnene finnes. Derfor oppnådde den heller aldri livets mening – å sørge for å få avkom. 

Deisjøbjørnen kunne ha møtt ei binne i Norge om den hadde kommet tidligere. Den siste rest av en helnorsk bjørnestamme i Sør-Norge lot seg imidlertid ikke lenger dokumentere på 1990-tallet. En bjørn fotografert i Vassfaret i 1971 var høyst sannsynlig ei binne – kanskje den aller siste rest og kontinuitet fra innvandringen etter istiden.  Kanskje døde den naturlig av elde – eller ble den skutt?

På Kittilbu Utmarksmuseum er det laget en liten utstilling om nettopp denne brunbjørnen. Dens skinn er montert og utstilt sammen med generell informasjon om brunbjørnens spor og sportegn. Utstillingen åpner søndag 26. juni kl. 12.00 og det holdes et foredrag om brunbjørn med vekt på spor og sportegn av Paul Granberg. Arnfinn Johansen stiller ut noen av sine mange fotografier av brunbjørner i naturen.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum