Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Fagkveld om siste istid i Fåvang
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Gudbrandsdalen er et viktig område i forhold til eldre faunahistorie i Norge. De fleste av de norske funnene av ullhåret mammut er gjort her. Gudbrandsdalen har også mange bevarte sedimenter avsatt i tiden før siste istidsmaksimum og som er sjeldne ellers i landet. Prosjekt Mammutdalen arrangerer en ny fagkveld på Tromsnes forsamlingshus i Fåvang, 23. mars kl. 18.30 med nye spennende foredrag om istid, kvartærgeologi, mammut, villrein og neandertalmennesket.

FAGKVELD I FÅVANG

Prosjekt Mammutdalen arrangerer en ny fagkveld på Tromsnes forsamlingshus i Fåvang, 23. mars kl. 18.30 med nye spennende foredrag. Fagkvelden er gratis og åpen for alle. Fagprogram kan lastes ned her.

Det blir denne kvelden holdt foredrag av kvartærgeolog Mona Henriksen fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås om hvilken kunnskap vi i dag har om de store fluktuasjonene - vekslingene mellom kalde og varme perioder under siste istid. Dateringsundersøkelser av mammutfunnene i Gudbrandsdalen viser at dyrene har levd for mer enn 45 000 - 50 000 år siden. Funnene av en slik stor plantespiser i Gudbrandsdalen forteller oss at det har eksistert tilstrekkelige beiteforhold for slike store dyr under siste istid.
 
Ullhåret mammut tilhørte en stor og mangfoldig fauna. Reinen levde høyst sannsynlig på samme tid og sted som mammutene i Gudbrandsdalen. Genetiker Øystein Flagstad fra Norsk institutt for naturforskning holder et foredrag om den norske fastlandsreinens ”genetiske historie”. Vekslinger mellom istider og mellomistider har stor påvirkning ovenfor en landlevende pattedyrfauna med blant annet vandringsbarrierer og isolasjonseffekter. Mens mammuten for lengst er utdødd finnes fortsatt reinen i vår tids fauna. Hvilken historie kan reinen i Gudbrandsdalen og Sør-Norge fortelle ut fra dens genetiske opprinnelse?

Under siste istid levde Neandertalmennesket i Europa og livnærte seg av jakt og fangst av blant annet store pattedyr. Hva vet vi om disse menneskene som og er våre nære slektninger? Arkeolog Rune A. Fredriksen fra Randsfjordmuseene vil holde et foredrag om dette temaet.

Venabygd Montesorriskole vil holde stand om sitt formidlingsprosjekt knyttet til istidshistorien. Skolen har gjennomført mange ulike tiltak som det vil bli informert om på denne kvelden.


PROSJEKT MAMMUTDALEN

Prosjekt ”Mammutdalen” er et samarbeidsprosjekt mellom Gudbrandsdalsmusea, Stiftelsen iNasjonalparker, Randsfjordmuseene / naturhistorisk nettverk for musea i Oppland, Bergen Museum / Universitetet i Bergen, Universitetet for miljø- og biovitenskap samt lokal ressursgruppe.

Gudbrandsdalen kan med rette kalles ”Mammutdalen” fordi stordelen av norske funn av ullhåret mammut er gjort i denne dalen og dels i noen av dens sidedaler. En viktig årsak til dette er at Gudbrandsdalen har bevart mange avsetninger som ble dannet før siste istidsmaksimum. Disse avsetningene har vist seg å inneholde rester av vegetasjon og fauna som levde i varmere perioder under siste istid.

Prosjektet har som målsetning å fremme ny kunnskap om siste istid med vekt på klima- og glasiasjonsforløp, vegetasjons- og faunahistorie. Gjennom aktiv leting og innsamling av materiale gjennomføres ulike analyser og dateringsundersøkelser av både avsetninger og organiske funn.  

Prosjekt ”Mamutdalen” har en virksomhet som er bestående av lokal formidling for skoleverket, gjennomføring av seminarer og faglige arrangementer lokalt og gjennomføring av vitenskapelige undersøkelser av avsetninger og funn av organisk materiale.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum