Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I Norge er 24 kransalgearter så langt kjent og de fleste av disse har helt spesifikke krav til voksested. De er følgelig svært følsomme for endringer i miljøet, og blant disse artene er i alt 21 plassert på Norsk Rødliste (2006). Noen av de mest truede artene vokser i kransalgesjøer på Hadeland. En miniutstilling om kalksjøer og kransalger kan besøkes på Hadeland Folkemuseum i hele sommer (foto: Anders Langangen).

En eksempelart å trekke fram er rødkrans og som i Norge kun er funnet i et lite antall kransalgesjøer på Hadeland samt i en lokalitet på Ringerike i Buskerud. Den anses derfor som en ansvarsart for Oppland. Denne kransalgearten er og i Norsk Rødliste (2006) gitt status Kritisk truet (CR) (høyeste grad av truethet).Fra akvariet under utstillingen på Hadeland Folkemuseum

Hadelandskommunene har og et ansvar for å bevare og sikre de særegne kransalgesjøene (en type kalksjøer) og som i stor grad domineres av kransalger og lite av annen vannvegetasjon. Det finnes relativt mange kransalgesjøer på Hadeland. Imidlertid er mange av disse i dag truet spesielt på grunn av økt tilførsel av næringsstoffer og det stilles en del oppmerksomhet omkring hvordan vi kan best bevare de som fortsatt er i sin opprinnelige tilstand.

Randsfjordmuseene har laget en miniutstilling om temaet kalksjøer og kransalger som i sommer står på Hadeland Folkemuseum. Tirsdag den 8. juni kl. 19.00 er det en fagkveld hvor Anders Langangen vil holde et foredrag om temaet. Han er en av de få som har kartlagt utbredelse og tilstand for disse artene gjennom en årrekke. Gudbrand Johannessen fra landbrukskontoret for Hadeland vil delta med informasjon om lokale planer og forvaltningstiltak.

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum