Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Flaggermusgruppa i Norsk Zoologisk Forening gjorde i vinter en stor zoologisk sensasjon ved oppdagelsen av den svært sjeldne arten børsteflaggermus i en av gruvene hos Hadeland Bergverksmuseum i Lunner. Det er kun 3 tidligere sikre funn av denne arten i Norge og det siste funnet ble gjort i 1961 i Oslo. Med andre ord er dette en ny dokumentasjon av en av landets mest sjeldne pattedyrarter!Børsteflaggermus - Norges eneste kjente individ i 2010! Foto: Jeroen van der Kooij

Funnet ble gjort av Jeroen van der Kooij, Keith Redford og Lars Christian Østerby i Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe. Gruppa har årlige registreringer i en rekke gruver om vinteren foruten registreringer med bruk av flaggermusdetektorer og feller om sommeren. Det er derfor med basis i mange års registreringer at flaggermusgruppa kan si at børsteflaggermus er en svært sjelden art i Norge!Gruve med iskjegler - et særegent skulpturlandskap! Foto: Finn Audun Grøndahl
 
Børsteflaggermus synes imidlertid å være en art i vekst på kontinentet og kanskje er det en sammenheng her ved at den nå har dukket opp igjen også i Norge. Det har også vist seg at arten kan foreta lange forflytninger. Børsteflaggermus er en robust art og det er nå dokumentert at den kan overvintre her i landet. Om dette individet som nå er funnet på Hadeland kun er en streifer langt fra nærmeste artsfrender eller om det er flere børsteflaggermus i nærliggende områder gjenstår å se.
Mange flaggermusarter bruker gruver som overvintringsområder. Flaggermusenes dvaletilstand innebærer imidlertid at de er sårbare! Bare små temperaturendringer som følger av pustende mennesker som oppholder seg tett på flaggermus i dvale kan forårsake at de våkner fra dvalen og dette kan da føre til at dyr rett og slett omkommer. Det er derfor viktig at ferdsel om vinteren i slike lokaliteter viser det største hensyn. Antall mennesker bør være begrenset og oppholdet tett på dyrene må være kort. I dette tilfellet er gruvene godt sikret av bergverksmuseet.
Foto: Finn Audun Grøndahl
 

Les mer på hjemmesiden til Norsk Zoologisk forening;

http://www.zoologi.no/nyheter/20100317_boersteflaggermus.html
 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum