Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Randsfjordmuseene avd. Lands Museum åpner i år utstillingen "Biologisk mangfold i våtmark" for å markere at 2010 er FNs internasjonale naturmangfoldsår! Biologisk mangfold handler om den store mengden og variasjonen av organismer på Jorden. Oppmerksomhet omkring bevaring av biologisk mangfold er viktig fordi den alt for store menneskemengden forårsaker nå utryddelse av arter og ødeleggelse av økosystemer i et omfang som tidligere aldri har funnet sted. -Og våtmarkene er i særdeleshet sårbare og utsatte - også i våre nærområder!

Det norske Storting har fattet et vedtak om at tapet av biologisk mangfold skal STANSES innen 2010! Dette er et mål som hele befolkningen må gis informasjon om og er noe som alle må engasjere seg i. Dersom få eller ingen av oss velger å endre noe på vår leveform og adferd i det private såvel som i jobbsammenheng med konsekvenser for hvordan vi bruker og forvalter naturen – vil stadig flere elementer også i norsk natur forsvinne og gå tapt – for alltid! Norsk Rødliste 2006 forteller oss at 3800 norske arter er mer eller mindre truet innenfor Norges grenser! 

Som et bidrag til naturmangfoldsåret åpner Randsfjordmuseene en egen utstilling som er kalt ”Biologisk mangfold i våtmark” på avdelingen Lands museum på Dokka. Utstillingen skal stå ferdig i løpet av året.

Våtmarkene er noen av våre mest sårbare naturområder. Få andre naturområder er så lette å påføre skade gjennom forurensning, uttapping, gjenfylling, nedbygging etc. Våtmarkene er og svært artsrike naturområder med særpregede vegetasjonstyper og rike på ulike vannlevende dyr som fisk, snegler, muslinger og krepsdyr. Mange våtmarker er spesielt viktige områder for en rekke fuglearter.
Våtmarksutstillingen inneholder spesielt informasjon om våtmarkstypene myr, beverdam/eng, elv og delta.Fossekallen med vårfluelarve i nebbet – vår nasjonalfugl – kan bli rammet dersom vi fortsetter vannkraftutbyggingen i Norge med småkraftverk hvor små elver og fosser blir borte slik mange av de større elvene i hoveddaler nå ligger tørre eller oppstykket med demninger og kraftverk….
Må vårt helt unødvendig høye energiforbruk forbruke simpelthen all natur – slik at også fossekallen forsvinner?  Foto: Finn Audun Grøndahl
Beveren er den eneste som kan nydanne våtmarker! Slike dammer vil ha stor betydning for en rekke andre arter – som her kvinand med små unger.  Foto: Finn Audun Grøndahl

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum