Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Et nytt funn av mammut ble gjort i Myhre Grustak den 21. oktober 2009 av Thomas Skjelle. Det nye funnet skjedde bare ett år etter det forrige funnet samme sted. Det nye funnet er også en del av en støttann og denne gang av store dimensjoner. Total vekt på dette nye funnet er 8750 gram.

Rester av pattedyr som levde under mildere perioder under siste istid ligger i dag dypt nede i løsmasser avsatt av breelver for tusener av år siden. Disse gamle løsmassene har overlevd breenes erosjon som var betydelig under istidsmaksimum for ca 20 000 år siden. Vi vet i dag at mammutene levde betydelig lengre tilbake i tid og det er derfor ganske så unikt at vi slike løsmasser bevart.Bilde av det nye funnet i Myhre Grustak (Foto: Finn A Grøndahl)

Det er bare et meget årvåkent blikk som gjør slike funn mulige. I Myhre Grustak hentes det daglig fram enorme mengder av sand, grus og stein, og det er ikke lett å oppdage noe som er av organisk opprinnelse. Støttenner, kinntenner og skjelettdeler er innsatt med sand og grus og de er gjerne fragmentert og i mindre deler allerede der de ligger i løsmassene. Hensynet til lønnsom og moderne drift vanskeliggjør at slikt materiale i det hele tatt kan oppdages. Annerledes var det når arbeidet skjedde med spade og trillebår. Når slike funn likevel oppdages er det fantastisk og av stor verdi for både faunahistorien, vår forståelse av glasiasjonsforløp og klimahistorien.

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum