Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

De fleste funn av ullhåret mammut i Norge er gjort i Gudbrandsdalen. De øvrige funn er gjort i Gudbrandsdalens dreneringsområde. Funnene av ullhåret mammut representerer en viktig innfallsport til kunnskap om kvartærgeologi og klimahistorie gjennom siste istid og om landets tidlige vegetasjons- og faunahistorie. I denne sammenheng er det igangsatt et samarbeid mellom museene i Oppland, iNasjonalparker, Bergen Museum, Universitetet i Bergen og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det arrangeres et seminar onsdag 30. september i Fåvang om dette temaet.

Bakgrunn
Ullhåret mammut (Mammuthus primigenius) levde på de store sandurflatene som fylte store deler av dalbunnen i Gudbrandsdalen i en eller flere isfrie perioder tidlig under siste istid (Weichsel). Sandur er breelvavsetninger og vi finner mange slike rester i denne dalen avsatt før siste istidsmaksimum og som i dag er dekt av tykke morenemasser. Alderen på de norske mammutfunnene ut fra de dateringer som så langt har blitt gjennomført er alle eldre enn ca 50 000 år. Nye dateringsmetoder vil etterhvert kunne plassere disse funnene!Bildet viser den store støttannen som ble funnet i Myhre Grustak i 2008. Lengde målt til ca 70 cm (Foto: Finn A Grøndahl)

Avsetningene i Gudbrandsdalen inneholder et spennende "arkiv" om såvel glasiasjonsforløp og klimahistorie som vegetasjons- og faunahistorie. Det er nå et ønske om å utnytte dette "arkivet" og tilføre økt kunnskap om naturhistorien. I vår tid med klimaendringer som en av vår tids største utfordringer på jorden er kunnskap om klimahistorien svært viktig.

Åpent seminar

Tromsvang, Fåvang  Onsdag 30. september 2009, kl. 19.00 – 21.30

Program

Kl. 19.00 Velkommen til miniseminar
Ordfører Arnhild Baukhol, Ringebu kommune
Finn Audun Grøndahl, naturhistorisk nettverk for musea i Oppland / Randsfjordmuseene (seksjon for naturhistorie)

Kl. 19.10 Avsetninger i Gudbrandsdalen som avdekker nedisninger og varmere perioder under siste istid
v/ førsteamanuensis Mona Henriksen
Universitetet for miljø- og biovitenskap

  Kaffesalg i kafeen

Kl. 20.15 Istidsfaunaen i Norge
v/ Førsteamanuensis Anne Karin Hufthammer
Bergen Museum, Universitetet i Bergen

KL. 21.00 Om lokal formidling og aktivisering for skoleverket
v/ Daglig leder Morten Liebe, iNasjonalparker

Velkommen til en faglig kveld om naturhistorien i ditt eget nærområde.


Last ned program for seminar her: Program 2009

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum