Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Nye insektregistreringer i 2009
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Randsfjordmuseene har påbegynt et prosjekt finansiert av fylkesmannens miljøvernavdeling for å få utarbeidet artslister på utvalgte transekter i Dokkadeltaet naturreservat i 2009. Arbeidet vil i hovedsak skje gjennom innsamling og artsbestemmelse av entomolger fra Zoologisk Museum i Oslo. Samtidig har Zoologisk Museum påbegynt innsamling av insekter i et annet område i distriktet. Registreringer må til slik at vi i større grad får kunnskap om hvilke arter og artsgrupper som finnes i naturen. Dersom tapet av biologisk mangfold skal stanses eller bremses kraftig opp - må vi i det minste ha en viss oversikt over artsmangfoldet! Bildet til høyre er en maurløve registrert i Søndre land.

I Norge er totalt 3799 arter klassifisert som rødlistearter, og av disse er det i alt 1784 insektarter (47 %). Insektfaunaen utgjør også en stor del av hele artsmangfoldet i Norge med ca 21 000 registrerte arter av det totale antallet på ca 40 000 arter. Landets regjering har besluttet å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Dette målet forutsetter imidlertid at artsmangfoldet er godt dokumentert og beskrevet. Mange insektgrupper er derimot lite undersøkt og det må derfor være et klart mål at kartleggingen av insektfaunaen intensiveres.Lars Ove Hansen (t. h.) og Leif Aarvik i ferd med å rigge til et malaisetelt.

Prosjektets mål er å påbegynne utarbeidelse av en artsliste for insektfaunaen i Dokkadeltaet naturreservat basert på innsamling for artsbestemmelse. Dokkadeltaet naturreservat er ett av i alt 3 Ramsarområder i Oppland. Fylkesmannen i Oppland har ønske om å få større kunnskap om insektfaunaen i dette reservatet. Prosjektet blir rapportert til Fylkesmannen i Oppland.

Prosjektet deles inn i 3 hovedfaser med innsamling, preparering og artsbestemmelse og som gjennomføres også forhåpentligvis i 2010.

Innsamlingsmetodene vil i hovedsak være malaisetelt, manuell håving, lysfeller og fallfeller.

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum