Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

I november 2008 ble det på nytt gjort et mammutfunn i Myhre Grustak i Fåvang, Ringebu kommune. Støttannen målte ca 70 cm og er blant de største funn funn i Norge. Den var svært godt bevart og flere prøver er skånsomt hentet ut fra funnet for nærmere undersøkelser.

Det nye funnet i Myhre Grustak er unikt ut fra at det er så vidt stort og godt bevart. Mange av de norske funnene er svært fragmenterte. Flere av disse funnene har videre ligget framme i dagen i lang tid og har følgelig vært utsatt for nedbrytning. At slike funn blir oppdaget er alltid like fantastisk og er takket være kun en stor grad av oppmerksomhet og kunnskap hos de som driver grustaket. Myhre Grustak trolig er den lokaliteten i Norge som har de største potensialer for at ytterligere flere funn gjøres både av mammut og andre arter.Støttannen brakk sannsynligvis i 2 i forbindelse med utgravingen. Deler av tannen er imidlertid overraskende godt bevart med fortsatt store deler av svært hardt materiale. Foto: FAG

Det er svært sjelden at det gjøres nye funn av mammut i Norge.
Les mer om tidligere funn på følgende adresse;

http://www.nhm.uio.no/palmus/mammut/pekere.htm

Les også mer om prosjektet istidsfaunaen i Gudbrandsdalen.

Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Mobiltelefon 90 58 77 89

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum