Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Zoologiske samlinger (Randsfjordmuseene)
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

De zoologiske samlinger oppbevares i magasin ved Lands Museum, Dokka, og dreier seg om et stort spekter materiale innenfor både virvelløse dyr og virveldyr fra hele Oppland. 

Foto viser deler av samlingen av mårdyr ved Randsfjordmuseene. Foto: Finn A Grøndahl

 

Fuglesamlingen som består av ca 200 preparater fordelt på ca 170 arter. I løpet av 2007 har samtlige av de eldre fuglepreparatene blitt restaurert. Disse er laget i hovedsak på 1960-tallet. I tillegg har samlingen de fleste pattedyrartene som utstoppede preparater foruten at det finnes en del kranier. Eggsamlingen består av ca 100 egg. Denne delen av zoologisamlingene skal i hovedsak anvendes til formidlingsformål og utvides årlig med nye arter og preparater.

En av norges største private sommerfuglsamlinger ble overtatt av Randsfjordmuseene sommeren 2008. Den består av ca 25 000 enkeltobjekter og er innsamlet gjennom flere tiår av Kai Myhr.

Fiskesamlingen består i hovedsak av skjell- og otolittmateriale innsamlet gjennom prosjektet ”Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland”. 

I tillegg foregår en innsamling av blant annet røye, storørret (i mindre grad) og krøkle (i større grad) fra Randsfjorden og Mjøsa hvor det og tas ut materiale som legges i magasin (skjell, otolitter, fettfinne og skjelett). Museet tar og i mot private skjellsamlinger. 

Ulike småpattedyr og fugler som blir påkjørt eller funnet omkommet av andre grunner blir jevnlig innlevert til museet. Alle opplysninger om opprinnelse blir registrert og dyrene blir frosset ned for eventuell framtidig utstoppng, skinnlegging eller skjelettering. Museet vil trolig påbegynne flere skinnsamlinger av utvalgte arter.

Prost Nielsens samling består av mindre samlinger med insekter (ca 300 preparater), botanisk samling (herbarie med ca 2000 objekter) samt diverse annet som skjell, egg, fjør etc.

I samarbeid med fylkesmannen har museet fått innlevert døde elvemuslinger (tomme skjell) fra de fleste elvene med elvemuslingbestander i fylket.

Gjennom registreringsprosjektet "Spissmus- og smågnagerarter i Oppland" har Randsfjordmuseene dissekert og fått artsbestemt mellom 5-8000 individer hvor skjelettdeler er innlemmet i magasinet.

 

Utskriftsvennlig versjon

  Naturhistoriske samlinger:
Zoologiske samlinger (Randsfjordmuseene)
Geologisk samling
Naturhistorisk magasin