Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Fiskeskjellarkiv
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Fiskeskjell har i lang tid vært samlet inn i forbindelse med fiskeribiologiske undersøkelser i en rekke vann og vassdrag i hele Norge. I dag framstår slikt materiale som svært verdifullt blant annet fordi skjellene kan benyttes som kilde for ekstrahering av DNA. Randsfjordmuseene har etablert et eget fiskeskjellarkiv.

Fiskeskjell har i lang vært samlet inn i forbindelse med fiskeribiologiske undersøkelser i en rekke vann og vassdrag i hele Norge. Et eksempel på tidlig innsamling av materiale er knyttet til Hartvig Huitfeldt-Kaas som tidlig på 1900-tallet samlet inn skjell fra blant annet storørret fra Mjøsa.

I dag framstår slikt materiale som svært verdifullt blant annet fordi skjellene kan benyttes som kilde for ekstrahering av DNA. Ett eksempel på at slikt eldre materiale framstår som viktig er knyttet til fisk i vassdrag som har vært utsatt for store miljøforandringer grunnet vassdragsutbygging. Store miljømessige inngrep i vassdragene (spesielt endret vannføring) vil over tid kunne påvirke egenskaper og endre disse. Skjellmateriale kan derfor framstå som viktig referansemateriale i så måte. En annen betydelig påvirkningsfaktor gjennom hele 1900-tallet har vært utsettinger. Skjellmaterialet kan da benyttes til å vurdere den genetiske påvirkningen av utsettinger i en lokalitet.

Randsfjordmuseene har et pågående samarbeid med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Oppland om overtakelse av skjellsamlinger som i all hovedsak er innsamlet gjennom prosjektet ”Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland”. Dette prosjektet i all hovedsak finansiert gjennom pålegg om gjennomføring av fiskeribiologiske undersøkelser hjemlet i de fleste gitte utbyggingskonsesjoner i Oppland. Museet har og siste året igangsatt et prosjekt for å spesielt foreta innsamling av skjell- og øresteinmateriale av røye og storørret i Randsfjorden. Dette prosjektet skjer og gjennom et samarbeid med fylkesmannen i Oppland. Randsfjordmuseene har også tatt initiativ til å samle inn private skjellsamlinger samt å på sikt gjennomføre innsamlingsvirksomhet selv.

Det er et mål for museet at alle samlinger av naturhistorisk materiale skal være tilgjengelig på sikt gjennom portalen GBIF.

Vekst i samlingene:

 • Overtakelse av skjellsamlinger hos fylkesmannen
 • Innsamling av skjell- og øresteiner av røye, ørret og krøkle fra Randsfjorden
 • Overtakelse av eventuelle private samlinger
 • Innsamling for skjelettering (uspesifisert mht art og vassdrag)

  Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl, fag@randsfjordmuseene.no

 •  

  Utskriftsvennlig versjon

    Prosjekter:
  Istidsfaunaen i Gudbrandsdalen
  Skinn og skjelettmateriale av bjørn og ulv - bevaring og forskning
  Registrering smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland
  Skuddpremieprosjektet
  Faunahistoriske funn og dateringer
  Fiskeskjellarkiv
  Fiskesamfunnet i Randsfjorden med vekt på røye, ørret og krøkle