Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Registrering smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter gjennom dissekering av matter / gulpeboller fra primært perleugle i studieområder med ulik skoghistorie gir viktig innsyn i artenes utbredelsesmønstre.

Prosjektet er igangsatt ved Randsfjordmuseene og har som mål å registrere utbredelses- og tetthetsmønstre for spissmus- og smågnagerarter i Oppland. Prosjektet vil benyttes til å komplettere registreringer av disse artene i Norsk Pattedyratlas som går ut på å finne nye forekomster av bl.a. skoglemen, knøttspissmus og bjørkemus, samt mer detaljerte utbredelsesgrenser av små- og storskogmus, fjellmarkmus og gråsidemus. I tillegg vil prosjektet avdekke variasjonsmønstre i tetthet over tid for ulike arter spissmus og smågnagere.


Foto viser bjørkemus (øverst) og småskogmus (nederst). Foto: Trond Øigarden


Randsfjordmuseene har drevet innsamling og artsbestemmelse i perioden 2006-2013. Så langt har prosjektet artsbestemt ca. 5 500 individer. Resultater fra prosjektet vil legges ut på hjemmesiden etter publisering. Foreløpig har HUJON publisert resultater fram til 2012.Perleugla er en spesialisert predator på smågnager- og spissmusarter og dens gulpeboller egner seg godt for innsamling av skjelettrester for utarbeidelse av artslister i dens hekkeområde (Foto: FAG).

Prosjektet er et samarbeid med NOF avd Oppland og Kooij Naturformidling.

Fylkesmannen i Oppland og NOF avd. Oppland har bidratt økonomisk.

 

Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl, fag@randsfjordmuseene.no

 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Prosjekter:
Istidsfaunaen i Gudbrandsdalen
Skinn og skjelettmateriale av bjørn og ulv - bevaring og forskning
Registrering smågnager- og spissmusarter i Vest-Oppland
Skuddpremieprosjektet
Faunahistoriske funn og dateringer
Fiskeskjellarkiv
Fiskesamfunnet i Randsfjorden med vekt på røye, ørret og krøkle