Randsfjordmuseene, seksjon for naturhistorie, 2870 Dokka
Kontaktperson: Finn Audun Grøndahl
fag@randsfjordmuseene.no
Tlf. 90 58 77 89
 
Skaff deg Flash avspiller for å se denne bilderotasjonen.
  Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum
(Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene)

Den årlige samlingen for museene i det naturhistoriske nettverket for Oppland gjennomføres 18. september 2008 ved Norsk Fjellmuseum.

Musea i Oppland inviteres til å delta på årets samling i nettverket for naturhistorie. Nettverket ble opprettet i 2005/2006 og har som et sentralt mål å fremme flere naturhistoriske formidlingstilbud blant de konsoliderte musea i Oppland. Hensikten med årets samling er å gi informasjon om nettverket og få forankret virksomheten ved alle musea. Det er og ønskelig at musea informerer kort om eksisterende og planlagte naturhistoriske formidlingstiltak og andre prosjekter.

Program

11.00   Velkommen til Norsk Fjellmuseum

Kort presentasjon av virksomhet i naturhistorisk nettverk for Oppland
Presentasjon av ny hjemmeside
v/ Finn Audun Grøndahl, Randsfjordmuseene
Musea informerer kort om sine naturhistoriske formidlingstiltak og prosjekter

11.45  Erfaringer fra samarbeid innen naturhistorie blant musea i Sogn- og Fjordane
v/ konservator i naturhistorie Liv Byrkjeland, De Heibergske Samlinger

12.15  Hvorfor og hvordan integrere natur- og kulturhistorie?
v/ fylkeskonservator Dagfinn Claudius, Oppland fylkeskommune

12.45  Lunsj

13.30  Fagforedrag:
Glasiasjonsforløpet i Gudbrandsdalen under siste istid
v/ førsteamanuensis Svein Olaf Dahl, Universitetet i Bergen (med forbehold)

14.30  Omvisning Norsk Fjellmuseum


Referatet fra møtet / samlingen følger her;

Referat fra samling i naturhistorisk nettverk, Norsk Fjellmuseum
18. september 2008

Søren Hald fra Gudbrandsdalsmuseet ønsket velkommen og understreket at de naturhistoriske museene i Norge har forholdsmessig mange brukere selv om de er langt færre enn de kulturhistoriske. Naturhistorie er et viktig virksomhetsområde også for de kulturhistoriske museene.

Presentasjon av naturhistorisk nettverk v/ Finn Audun Grøndahl
Hovedmålet med nettverket er å fremme flere naturhistoriske formidlingstilbud ved de konsoliderte musea i Oppland. Så langt har det vært til disposisjon 20 % stilling ved Randsfjordmuseene til å følge opp dette nettverket siden oppstarten i desember 2005. Nettverket skal og fremme og delta i dokumentasjons- og forskningsprosjekter samt drive kompetansehevende virksomhet. Noe av virksomheten så langt har vært følgende;

Temadag naturhistorie Lands museum / Randsfjordmuseene (desember 2005)
Utarbeidelse av utstillingsskisse om naturgeografien i Gudbrandsdalen (2006)
Seminar og ekskursjon om bjørn i Hedalen i samarbeid med Valdresmusea (august/september 2007)
Deltakelse med ansvar for formidling av forskningsprosjektet ”Ice-age history of the Rondane dry valleys” fra 2006
Flere formidlingstiltak under utarbeidelse i samarbeid med kommunene Gausdal, Nord-Fron og Nord-Aurdal (for skolene)
Utarbeidelse av eget nettsted for det naturhistoriske nettverket (2007 og 2008)
Manusutarbeidelse (til utstilling) for Maihaugen om istid (2008)

Nettstedet www.museumsnett.no/NaturhistoriskNettverkOppland har som mål å synliggjøre den naturhistoriske virksomheten ved museene i Oppland – spesielt for lokalbefolkningen (inkl skoler)  rundt om i fylket og for andre fagmiljøer. Det er laget en blogg hvor hvert av museene kan bekjentgjøre bl a nye formidlingstiltak til skoler og andre.

Kort presentasjon av naturhistorisk virksomhet ved Mjøsmuseet v/ direktør Magne Rugsveen, Mjøsmuseet
Museet arbeider sammen med Østre Toten kommune om en egen ”Mjøsutstilling” i ledige haller i Kapp melkefabrikk med vekt på Mjøsa`s både natur- og kulturhistorie. Innenfor naturhistorie er det aktuelle temaer som går på vann – vannkvalitet, fisk og geologi foruten mer integrerte temaer som strandsona og kulturlandskapet. Det er tenkt et mulig samarbeid med et infosenter i Sverige ved Vänern.

Kort presentasjon av naturhistorisk virksomhet ved Lesja bygdemuseum v/ Rold Sørumgard
Det arbeides med å få ”Villreinfangsten” på Unesco’s verdensarvliste. Villreinutstillingen i bygdemuseets kjeller er ombygd nylig. Aursjø-prosjektet skapte stor lokal inspirasjon og interesse for historie. Det er lagt planer om utbygging av Tunstugu for å få nye utstillingslokaler og muligheter for helårsdrift. I de nye lokalene er det tenkt en infostasjon om verneområdene i Lesja. Villreinen som tema er en fin integrering av natur og kultur. I de nye lokalene vil det og bli en del ulike utstoppede dyr. I år vil det bli foretatt utsettinger av fjellrevvalper i Lesja. Plakater om geologi langs Slådalsvegen burde fornyes.

Erfaringer fra samarbeid innen naturhistorie blant musea i Sogn og Fjordane v/ konservator i naturhistorie Liv Byrkjeland, Heibergske samlinger

Det hele startet som et forprosjekt i 1999 som del av museumsplanen for fylket. Det endte opp med et samarbeid mellom 4 museer. I alt 3 nasjonalparksentra og et annet naturinformasjonssenter deltok i prosjektet men ble ikke med videre. Fast stilling ble etablert i 2002 (fellesstilling) som ble lokalisert ved Heibergske samlinger hvor arbeidstiden skal fordeles likt mellom de 4 deltakende museene. Det ble og etablert kontor for stillingen på Høgskolen i Sogndal hvor et stort fagmiljø finnes. Årsplan utarbeides og godkjennes av museene. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale med Høgskolen i Sogndal og som gjelder flere virksomhetsområder (forskningsformidling, undervisning, forskning, sekretariat for nasjonalt nettverk om kulturlandskap). Museene har flere fellesprosjekter derav forskning spesielt innenfor kulturlandskap.
Museene har blant annet hatt et felles prosjekt om etablering og skjøtsel av kulturlandskap med finansiering fra ABM-utvikling. Andre samarbeidsprosjekt er utarbeidelse av vandreutstillinger. Ett av disse utstillingene formidler biologisk mangfold hvor i alt 7 kasser inneholder ulike preparater fra naturen som skolebarna kan ta på (innslag i NRK Norge Rundt).
Alle museene har egne museumspedagoger og det ble stilt et spørsmålstegn ved opprettelsen av vitensentre som nye formidlingsaktører når en ny realfagssatsning kunne vært gjort gjennom museene.
Som en oppsummering ble det pekt på følgende;
Mange kontaktpunkter mellom natur og kultur
Sats på naturfag
Fellesstillinger er bra for samarbeidet mellom museer
Det er vanskelig å ha lik innsats for alle museene hele tida
Tilknytning til et fagmiljø er svært viktig (Høgskolen i Sogndal)
Reising er en kritisk faktor – stor avstand mellom museene
Alle var enige om at Liv kan se tilbake på en formidabel innsats på et imponerende stort spekter i sin stilling! Inspirerende for andre!

Hvorfor og hvordan integrere natur- og kulturhistorie v/ fylkeskonservator Dagfinn Claudius, Oppland fylkeskommune

Det ble vist til flere sentrale føringer om hvorfor det er viktig med av en sterkere satsning på naturhistorie herunder også en sterkere integrering av naturhistorie blant de kulturhistoriske museene. Nylig var flere fremstående vitenskapsfolk fremme i media (mens vi venter på biomangfoldloven mister Norge arter) og etterlyste et større engasjement for bevaring av biologisk mangfold. Det er lite å finne om en satsning om naturhistorie i siste handlingsplan for museene i Oppland.
Handlingsplanen for museene skal nå rulleres og museene skal gi innspill til planen. Hvordan en satsning på naturhistorie skal gjøres må da sees i sammenheng med innholdet i denne planen. Hva museene mener om en satsning på naturhistorie må avklares nå.

Hvilke oppgaver / virksomhetsområder bør ha fokus i Oppland? Det gjengis her noen stikkord;
Oppland er et fjellfylke – villreinen er en viktig ansvarsart. Her ligger særlig oppgaver for Gudbrandsdalsmuseet.
Oppland har spesielt 2 verdifulle kulturlandskapsområder sett i et internasjonalt perspektiv hvorav det ene området er Norherad i Vågå (med spesiell steppeflora) og er en godt bevart hemmelighet – et takknemlig formidlingstema.
Vi har østlandsdalene og især Gudbrandsdalen som dalenes dal – men ingen formidler dette spennende området naturgeografisk
Lavlandsbygdene / kambro-silurområdet gir de rike jordbruksbygdene – her er store oppgaver for formidling av den geologiske historie
De store sjøene på Østlandet hvor Oppland har Randsfjorden og en stor del av Mjøsa – storørret en klar ansvarsart

Det ble holdt et møte på Otta i 2006 hvor temaet var å bedre samordne informasjonen og formidlingen av de store verneområdene i fylket. Direktoratet for naturforvaltning møtte ikke opp og det har siden heller ikke vært mulig å få til en samordning av dette til det bedre. Nord-Gudbrandsdalen har en unik konsentrasjon av nasjonalparker og mye kunne være bedret på formidlingssiden dersom dette arbeidet hadde vært mer samordnet. I dag er dette i stor grad fragmentert og det er lite ressurser. I dette bildet kunne museene hatt en viktig rolle. En samordning innenfor museene og nasjonalparksenterne er klokt og må fortsatt være tema framover.
Det ligger an til opprettelse av et eget verdiskapningsprogram innenfor naturforvaltning (tilsvarende det som er kommet innenfor kulturminner). Dette kan få betydning for en satsning på naturhistorie for Oppland. De eksisterende prosjektene i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen har og mange koblingspunkter mot naturhistorie. Satsinger knyttet til innsjøområdene ble også nevnt som eksempel på relevante satsinger.
Prosjektstøtte fra ABM-utvikling vil være mulig dersom museene arbeider godt sammen.

Hva mener museene om en satsning på naturhistorie?

Per Morset, Randsfjordmuseene
Randsfjordmuseene har naturhistorie som et eget satsningsområde. Det arbeides med eget magasin og oppbygging av samlinger. Museet har arbeidet mye med Dokkadeltaet våtmarkssenter og har opprettet en stilling med ansvar for naturhistorie. Framover kan det vise seg at Hadeland Bergverksmuseum kan bli en viktig formidlingsarena om geologi / Oslo-feltet dersom en konsolidering finner sted. Kittilbu utmarksmuseum vil kunne ha en viktig formidlingsrolle for utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark. Alle museene kan og påvirke det kulturhistoriske arbeidet i retning av naturhistoriske temaer. Det finnes og andre kilder enn fylkeskommunen for en slik satsning.

Magne Rugsveen, Mjøsmuseet
Mer satsning på naturhistorie er veldig positivt. Det er imidlertid behov for naturfaglig kompetanse.
 
Oppsummering v/ Finn Audun Grøndahl
Nåværende situasjon med 20 % stilling til rådighet er lite i forhold til å kunne følge opp større tiltak blant museene. Vi har sett erfaringer fra Sogn og Fjordane hvor dette arbeidet er organisert gjennom en fellesstilling med lik fordeling av arbeidstiden over tid. Her ligger og en tilkobling til et fagmiljø.
Det blir spennende å se innspill til rulleringen av handlingsplanen fra museene når det gjelder naturhistorie. Oppland har svært mye å gripe tak i!
Flere av museene har planer om mer virksomhet innenfor naturhistorie og dette er flott. Min kompetanse kan brukes av museene innenfor ressursene som er stilt til rådighet.
Alle museene ble oppmodet om å på inn på hjemmesiden og delta aktivt her (jeg må motta stoff fra museene som kan legges ut).

Referert av Finn Audun Grøndahl

Deltakere:
Rolf Sørumgard Lesja kommune
Susanne Ramstad Brenna Skjåk kommune
Liv Byrkjeland Heibergske samlinger
Finn Audun Grøndahl Randsfjordmuseene
Dagfinn Claudius Oppland fylkeskommune
Magne Rugsveen Mjøsmuseet 
Kai Rune Båtstad Sel fjellstyre 
Per Morset Randsfjordmuseene
Søren hald Gudbrandsdalsmuseet
 
 
Informasjon om prosjektet Ice-age history of the Rondane ’Dry valleys’ ligger på nettverkets hjemmeside.

 


 


 

 

Utskriftsvennlig versjon

  Aktuelt:
Den sjette utryddelse - bokbad i Gausdal folkebibliotek 21 april
Verdens våtmarksdag 2. februar
Publisering av de naturhistoriske samlinger
Fagkveld i Gausdal om ugler, rovfugler og småpattedyr
Markering av våtmarksdagen: foredrag om fossekallen
Temadag om våtmark
Elgen i natur- og kulturhistorien
Utstilling om Mjøsas natur og kultur
Mot et toppår for smågnagere i 2014?
Nytt funn av ullhåret mammut i Gudbrandsdalen i 2013
2012 var et bunnår for smågnagerne
Ny insektart for vitenskapen funnet i Dokkadeltaet naturreservat
Mår flyttet inn på museet
Fagkveld om siste istid
Fagsamling på Maihaugen
Ny utstilling om våtmark på Dokka
En brunbjørns liv i Sør-Norge
Fagkveld om siste istid i Fåvang
Istidsinnvandrerne i Mjøsa
Kalksjøer og kransalger - sjelden natur på Hadeland
Miniutstilling om spor og sportegn om brunbjørnen, Gudbrandsdalen
Børsteflaggermus funnet i gruve hos Hadeland Bergverksmuseum
Utstilling om biologisk mangfold i våtmark på Dokka
Enda et nytt mammutfunn i Gudbrandsdalen
Utstilling om åkerrikse
Nye insektregistreringer i 2009
Istidsfauna og kvartærgeologi i Gudbrandsdalen - seminar Fåvang
Gulpeboller gir verdifull informasjon
Verdens Våtmarksdag
Kurs i artsbestemmelse av smågnager- og spissmusarter ut fra kranier
Nytt funn av mammut i Gudbrandsdalen
Lær mer om store rovdyr: Bjørnen
Samling i naturhistorisk nettverk ved Norsk Fjellmuseum